Länken mellan cancer och långt liv

Tre studier som publicerades online av Nature igår utforskar länken mellan åldrande och cancer. Och de pekar alla i samma riktning: en gen som stänger av stamceller när en person åldras.

“Jag tror inte att åldrande är slumpmässigt – det är ett program, ett anticancer-program” säger Norman E. Sharpless, som lett en av de tre studierna, till New York Times.

Genen p16, som de tre grupperna undersökt, är känd för sin roll i cancersjukdomar. Vid låga nivåer tillåter den cancer att sprida sig, i höga nivåer undertrycker den tumörer. Proteinet den kodar för finns i stor mängd i äldre kroppsvävnad, och forskare har undrat om p16 påverkar fler saker än cancer. När vi blir gamla minskar kroppens förmåga att reparera vävnader, till exempel – har p16 en roll där?

Alla tre grupperna har undersökt vad som händer med möss som saknar p16-genen, mer precist vad som händer med deras stamceller när de åldras. De publicerar sina resultat tillsammans, vilket är rätt ovanligt i den konkurrensinriktade vetenskapsvärlden. Sharpless och hans kollegor studerade så kallade öceller i bukspottkörteln, en grupp ledd av David Scadden vid Harvard and Massachusetts General Hospital studerade blod- och immuncellsformande stamceller och den tredje gruppen, ledd av Sean Morrison vid University of Michigan, studerade neurala stamceller.

Möss som saknade p16-genen skilde sig inte från andra möss när de var unga, men när de blev äldre hade de betydligt högre nivå av stamceller än vad vanliga, lika gamla möss hade. Men å andra sidan utvecklade de cancer betydligt oftare än normala möss.

Konsekvenserna för människor är ännu inte helt klara. För det första måste forskare visa att p16-genen har samma roll hos människan. Kanske kan det också gå att hitta ett sätt att öka stamcellsproduktionen utan att för den skull öka cancerrisken, men en sådan tillämpning lär ligga långt fram i tiden.

Kopplingarna till stamcellsterapi är mer omedelbara. Forskningsresultaten gör att framtiden för terapi med adulta stamceller (“halvspecialiserade” stamceller tagna från vuxna människor) ser mer tveksam ut än tidigare – terapier som bygger på att ta stamceller från en person, bygga ny vävnad och transplantera in den hos personen kan till exempel tänkas fungera sämre ju äldre personen blir.

Länkar
Science Now
New York Times
artiklar (Nature Advance Online Press, pren. krävs)

Andra bloggar om: , , ,

Leave a Reply